Optimisme over schikking EnergyClaim met de staat

Beste participanten en geïnteresseerden,

er zijn vele redenen die ons doen verwachten dat een schikking met de staat binnenkort bereikt zal worden. Opnieuw naar de rechter gaan willen wij voorkomen (want ons vertrouwen in de rechtspraak is ernstig aangetast).

Wij hebben in december 2022 minister Weerwind (voor rechtsbescherming) gevraagd om ons te helpen bij het vinden van een oplossing. Wij hebben hem geïnformeerd over het destructieve en discriminerende gedrag van de staat, de consequenties en schade voor onze participanten, de manier waarop rechters met de materie omgingen, de redenen waarom wij de claim voortzetten, de vele nieuwe ontwikkelingen die ons ‘gelijk’ aantonen, en meer.

Minister Weerwind heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. Wij herinnerden hem op 6 februari aan onze brief van 12 december. Op 8 februari 2022 kregen wij bericht van het ministerie van EZK dat onze brief in behandeling is genomen en dat er uiterlijk op 22 maart 2023 gereageerd zal worden. Het ministerie van BZK, dat altijd geweigerd heeft om ons (nadeel)compensatie toe te kennen, is ook geïnformeerd.

Korte toelichting:

Sinds 2002 deed de staat van alles om de perspectieven en toekomst van een specifieke groep energiebesparingsbedrijven (particulier gefinancierde, gecertificeerde EnergiePrestatie Adviesbedrijven) te ondermijnen. De ‘EPA’ sector was nota bene door de overheid vanaf 2000 door de overheid gecreëerd met aantrekkelijke toekomstperspectieven, maar vanaf 2002 begon de regering (kabinet Balkenende/Zalm) het EPA en de hele EPA-sector te ondermijnen en tegen te werken. Men weigerde de aangerichte schade te vergoeden (het toekennen van “nadeelcompensatie” als een bedrijf door de overheid onredelijk benadeeld is).

De EnergyClaim startte als comité in 2007 en was toen de noodzakelijke reactie op het totaal ontspoorde gedrag van de regering en overheid (alle kabinetten Balkenende – en later ook die van Mark Rutte – de minister(ie)s van VROM, EZ(K) en BZK en ook andere ministeries en instanties). Die kozen sinds er 2002 voor om energiebesparing en de energietransitie op allerlei manieren te ondermijnen en vertragen. Niet alleen schrapten zij allerlei beleid en reeds opgestarte programma’s om energie te besparen in woningen en gebouwen. Zij weigerden ook om EU-richtlijnen die tot energiebesparing en verduurzaming moesten leiden correct na te leven. Daardoor werden energiebesparing en de energietransitie alsmaar verder uitgesteld. Ook waren er allerlei onzinnige tijdelijke regelingen die weinig effect hadden, in plaats van consistent en juridisch ‘kloppend’ beleid. Als gevolg van dat gedrag werden de in EnergyClaim participerende ondernemingen (= mensen!) buitenproportioneel hard getroffen.

De Nationale ombudsman onderzocht onze klachten en verklaarde ze in 2010 gegrond, maar zijn conclusies werden door toenmalig minister Donner verworpen en de aanbevelingen werden genegeerd. Wij werden verwezen naar de rechter.

Het is overduidelijk dat wij geen eerlijk proces hebben gehad bij de rechters, tot en met de Hoge Raad. De rechters waren duidelijk in meerderheid op de hand van de staat en accepteerden (kennelijk klakkeloos) de leugens, misleiding en mistvorming waarmee de staat en de landsadvocaten de rechtsgang verstoorden en het proces (wat ons betreft) totaal deden ontsporen. In plaats van de staat te corrigeren gaven de rechters ons een extra ‘trap na’ (een metafoor voor het totaal afwijzen van al onze verzoeken plus het presenteren van hoge  rekeningen voor hun ‘werk’, de zogenoemde veroordeling in de proceskosten).

Alhoewel onze participanten buitenproportioneel zwaar zijn benadeeld, is het nu duidelijk dat vrijwel de hele samenleving ook is getroffen, conform onze verwachtingen. De energiecrisis, energiearmoede, gezondheidsproblemen als gevolg van ongezonde woningen, de aantasting van de welvaart, en de alsmaar snellere klimaatverandering zijn direct het gevolg van het gedrag van de kabinetten Balkenende en Rutte. Diep triest. Met gigantische gevolgen.

Met vragen, of voor onderbouwingen van onze stellingen, kunt u contact opnemen met de Stichting EnergyClaim:       i n f o @ E n e r g y C l a i m . n l        of       0 6 – 4 8 0 7 3 1 8 1  

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De beste wensen voor 2023. Wij blijven streven naar een rechtvaardige oplossing in 2023

Wij wensen onze participanten, ondersteuners, betrokkenen en lezers

fijne Kerstdagen en een gezond & voorspoedig 2023.

Voor wat betreft het onrecht dat ons en onze achterban is aangedaan door de Staat der Nederlanden: Wij zetten in 2023 de strijd voor een rechtvaardige oplossing met de volste overtuiging door. Wij hebben de heer Franc Weerwind (minister voor rechtsbescherming) gevraagd om binnen het kabinet actie te ondernemen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Hoe en waarom saboteerden de kabinetten Balkenende/Zalm & Rutte de energietransitie?

De participanten van EnergyClaim zijn of waren intensief betrokken bij de verduurzaming van tienduizenden woningen per jaar. Maar vanaf 2002 begon de overheid (regering, EZ, VROM, Financiën) de energietransitie te remmen. Door letterlijk de fundamenten (oftewel het bestaansrecht en de kansen) onder de ondernemingen uit te schoppen. Met dramatische gevolgen en grote financiële schade voor mensen/bedrijven die de vraag naar hun (energiebesparings)diensten zagen verdampen. Het contraproductieve gedrag van de overheid gaat na 20 jaar nog steeds door. Er is alsmaar sprake van inconsistent, zwalkend, verwarrend, geldverkwistend en marktverstorend beleid. Door de onduidelijkheid twijfelen burgers en marktpartijen en worden maatregelen uitgesteld.

Allerlei zaken die nu ons leven verpesten waren 20 jaar geleden al voorzien en hadden voorkomen kunnen worden door de energietransitie voortvarend te stimuleren en realiseren. Maar de regeringen Balkenende en Rutte kozen ervoor om energiebesparing en ook duurzame energie te frustreren. De regering en de ambtelijke apparaten stelden de ‘gasrotonde’, de afspraken voor de levering van gas door Rusland, en het behouden van de vraag naar fossiele energie duidelijk boven de belangen van burgers en het milieu. De belangen van de fossiele sector waren kennelijk leidend in de beslissingen. Nu zitten we met de gevolgen: energiecrisis, afhankelijkheid van geïmporteerd gas, energiearmoede, overbelaste energie-infrastructuur, economische schade en meer. Intussen vecht EnergyClaim nog steeds voor compensatie voor de gedupeerde achterban: onafhankelijke energie(prestatie)adviesbedrijven die door de overheid en ‘handlangers’ tegengewerkt zijn sinds 2002. Al bijna 20 jaar is het daardoor bijna onmogelijk om een objectief, onafhankelijk advies te krijgen inzake energiebesparing voor een woning of gebouw. De Europese EPBD-richtlijn uit 2002, die o.a. dat advies van een onafhankelijke deskundige voorschrijft bij verkoop of verhuur van een woning, is door Nederland nooit correct nageleefd.

Nederlandse burgers hebben recht om te weten waarom en hoe de regering de energietransitie saboteerde. Voor onze visie (en bewijzen) kunt u contact opnemen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nederland ontvangt 5e ingebrekestelling van de Europese Comissie inzake de EPBD

Op 17 maart 2022 informeerde minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer “over het feit dat Nederland op 9 februari 2022 een ingebrekestelling heeft ontvangen over de omzetting in nationaal recht van Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (EED).”

Voor zover ons bekend is dit de 5e procedure van de Europese Commissie tegen Nederland inzake de EPBD. De eerste 4 procedures zijn geseponeerd, volgens ons ten onrechte. De Europese Commissie liet Nederland alsmaar wegkomen met het NIET correct naleven van de EPBD. Het intrekken van de 4e ingebrekestelling op 10-10-2019 was bizar, omdat Nederland overduidelijk de EPBD-richtlijn niet naleefde. Het energielabel van Stef Blok was een Nederlands verzinsel dat totaal niet voldeed aan de EPBD, maar toch door Brussel geaccepteerd werd.*

De Europese Commissie is sinds 2004 op de hoogte van de Nederlandse weerstand tegen naleving van de EPBD-richtlijn 2002/91 en de nieuwe versies daarvan. De eerste ingebrekestelling was al in 2006. Alhoewel de Europese Commissie allerlei verplichtingen en mogelijkheden heeft om lidstaten van de Europese Unie te dwingen om EU-wetgeving na te leven, heeft de Europese Commissie daarvan afgezien. De oproepen van EnergyClaim en zelfs Ed Nijpels om Nederland een sanctie op te leggen zijn door ‘Brussel’ genegeerd.

Het Europees Parlement keek toe en accepteerde dat zowel lidstaat Nederland als de Europese Commissie een loopje namen met de naleving en handhaving van wetgeving. Het opportunistische gedrag van Europese instanties (soms wel, soms niet de wet handhaven) ondermijnt de “Rule of Law”. Het is  een schending van de grondrechten van burgers. Die kunnen zwaar benadeeld worden als de Rule of Law wordt genegeerd of de rechtsstaat niet correct functioneert.

Vandaar de EnergyClaim, waarin 100 Nederlandse energiebesparingsbedrijven de staat aansprakelijk stellen voor schade vanwege (onder andere) het niet correct uitvoeren van de EPBD. De staat weigert de schade te vergoeden. Nederlandse rechters, tot en met de Hoge Raad, wezen alle verzoeken van EnergyClaim af, inclusief het verzoek dat de rechters de Nederlandse staat te dwingen om de Europese EPBD-richtlijn correct na te leven. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens weigerde om klachten van EnergyClaim in behandeling te nemen.

De directie van BZK heeft op 5-12-2021 een hernieuwd verzoek van EnergyClaim om compensatie afgewezen, uit naam van Minister Ollongren van BZK en mede namens EZK.

Aangezien EnergyClaim van mening is dat wij geen eerlijk proces hebben gehad en dat er nieuwe (schade veroorzakende) feiten aan het licht gekomen zijn zullen wij de zaak opnieuw onder de aandacht brengen, opnieuw compensatie eisen, en desnoods opnieuw een beroep doen op de rechterlijke macht.

*De o.i. totaal onterechte seponering van de 4e ingebrekestelling vond plaats rond de tijd dat Frans Timmermans en Diederik Samsom belangrijke rollen kregen bij de uitvoering van het EU-klimaatbeleid.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Mooie Feestdagen & Gelukkig 2022

Er is een probleem met het verzenden van e-mails (de ontvangst gaat wèl goed). 

Daarom wensen wij u via deze website/blog een gezond en voorspoedig 2022 toe.

We zien gelukkig dat de weerstand van de overheid tegen energiebesparing en de energietransitie afneemt. De toekomst voor energiebesparingsbedrijven is nu rooskleuriger. Het EPA en de talloze varianten daarop worden belangrijker.

Het afgelopen jaar is massaal aan het licht gekomen * Hoe de overheid bepaalde burgers, bedrijven en sectoren op een meedogenloze manier schade toebracht, * Hoe de overheid zichzelf op een valse manier verdedigde tegen klachten d.m.v. gecensureerde WOB-documenten, liegende landsadvocaten, en een onbeperkte kas om gedupeerden verder kapot te procederen, en * Hoe vervolgens de rechterlijke machten klakkeloos de redenering van de overheid overnamen en ons de gedupeerden nóg meer dompers plus een dikke rekeningen presenteerden. Het afgelopen jaar hebben wij de ministers van BZK en EZ gevraagd om hun afwijzende houding te staken en alsnog redelijke (nadeel)compensatie aan ons te betalen. De directie van BZK heeft onze verzoeken namens minister Ollongren afgewezen.

In 2022 zal EnergyClaim daarom de (nieuwe) regering aanspreken voor wat betreft de compensatie voor onze achterban en stakeholders, die zwaar benadeeld zijn door het overheidsgedrag sinds 2003. Tegelijk zullen wij financiering zoeken voor een nieuw proces, omdat er vele nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen. Wij zullen opnieuw aantonen dat wij geen eerlijk proces gehad hebben bij de Haagse rechters.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Raad van State

Raad van State: met spoed extra klimaatmaatregelen nodig

Bouwnieuws | Bewerkt door redactie, Bron: ANP
Geplaatst: 28-10-2021
Raad van State: met spoed extra klimaatmaatregelen

DEN HAAG – De Raad van State roept het kabinet op ‘met spoed’ extra maatregelen te treffen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het is ‘onverantwoord’ dat de doelstellingen uit de Klimaatwet ‘uit het zicht raken’, aldus de belangrijkste adviseur van het kabinet en de Tweede Kamer.

Lees meer op  https://www.bouwformatie.nl/bouwnieuws/raad-van-state-met-spoed-extra-klimaatmaatregelen

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘Nederland moet zich schamen’ – NIEUWSUUR 12 september 2021

Zoals u op onze website(s) al meer dan 10 jaar kunt lezen, was Nederland 20 jaar geleden koploper op het gebied van verduurzaming. Vanaf 2002 hebben de kabinetten Balkenende en Rutte van alles gedaan om de energietransitie (energiebesparing, duurzame energie, efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen) te remmen. Vaak vroegen wij onze nationale media om aandacht voor dit enorme probleem dat schadelijk is voor 0ns klimaat, het milieu, de volksgezondheid, de welvaart en voor toekomstige generaties. De EnergyClaim gaat over bedrijven (= mensen!!) die door de overheid waren aangemoedigd om energiebesparing in gebouwen in te bevorderen, maar vervolgens te maken kregen met een overheidsgedrag dat gericht was op het voorkomen van die energiebesparing. Daardoor liepen onze participanten grote schade op, maar de overheid weigerde nadeelcompensatie te betalen. Ook weigerde de overheid om Europese wetgeving en internationale afspraken na te komen. Maar ons verhaal kreeg nauwelijks aandacht. De tegenkrachten (die baat hebben bij het remmen van de energietransitie) waren (en zijn) enorm.

Met Nieuwsuur en (voorheen) Nova hadden we sinds 2005 regelmatig contact met het verzoek om de bevolking te informeren. Op 12 september 2021 is in een Nieuwsuur uitzending bevestigd wat wij al jaren roepen. Zie: 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2397480-nederland-moet-zich-schamen-25-jaar-na-eerste-klimaatonderzoek

Klimaatverandering kan gevaarlijke gevolgen hebben. Dat maakt snel en adequaat ingrijpen noodzakelijk. Dat is de conclusie van een speciale Klimaatcommissie van de Tweede Kamer in 1996. Nederland – en de rest van de wereld – moeten het zekere voor het onzekere nemen en de uitstoot van broeikasgassen snel verminderen, adviseert de commissie na een uitgebreid parlementair onderzoek.

Het is deze week 25 jaar geleden dat de commissie haar rapport publiceerde. Een kwart eeuw later blikken de betrokken Kamerleden met gemengde gevoelens terug op het eerste Kameronderzoek ooit naar klimaatverandering. “Ik denk dat er tot op de dag van vandaag sprake is van een collectief tekortschieten”, zegt Eimert van Middelkoop, destijds voorzitter van de commissie die het onderzoek uitvoerde.

“Hogere temperaturen, een stijgende zeespiegel, vaker extreem weer: het stond allemaal al in ons rapport.”

Initiatiefnemer van de Klimaatcommissie en oud PvdA-kamerlid Ferd Crone: “Ik ben trots dat er toen een bodem is gelegd voor het klimaatbeleid. Maar er had natuurlijk veel meer moeten gebeuren. We liepen toen voorop, nu hobbelen we achteraan. Nederland moet zich schamen.” (…)

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Oproep aan Mark Rutte: If you aren not willing to lead, then please get out of the way!

Premier Mark Rutte en zijn voorganger J.P. Balkenende zijn de leiders van kabinetten die bijna 20 jaar lang een rampzalig klimaatbeleid voerden. Nederland was rond 2001 een leider op het gebied van de energietransitie, maar is sinds 2002 een zwalkende, treuzelende achterblijver. Kunnen we er nu op vertrouwen dat de demissionaire premier ons ècht wil leiden naar een schonere, gezondere toekomst? Of niet?…. Tip: In 2007 sprak Kevin Conrad tijdens de klimaatconferentie in Bali aan de VS de historische woorden: “The world is watching us. (…) We asked for leadership — and there is an old saying: “If you’re not willing to lead, then get out of the way.” I would ask the United States: we ask for your leadership. We seek your leadership, but if for some reason you’re not willing to lead, leave it to the rest of us; please, get out of the way..” Zie: http://www.youtube.com/watch?v=C1fwrWc-g_A  Zie ook ons eerdere bericht van 8 maart 2013 op https://www.energyclaim.nl/2013/if-youre-not-willing-to-lead-get-out-of-the-way/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Mijnheer Rutte, stop met treuzelen en hinderen, doe wat er nodig is!!!

Onze premier Mark Rutte is sinds 2002 een belangrijke functionaris in Den Haag, als staatssecretaris, parlementariër, politiek leider en sinds 2010 zelfs premier. Al die jaren heeft de Nederlandse politiek een zwalkend, inconsistent en zelfs contraproductief beleid gevoerd inzake verduurzaming en de energietransitie. Nederland verspeelde haar koploperspositie op het gebied van verduurzaming. Internationale afspraken en verplichtingen worden gewoon niet nageleefd. Europese regels worden onbestraft genegeerd. Energiebesparingsbedrijven worden tegengewerkt (vandaar de EnergyClaim!!). De Haagse machthebbers beschermen en subsidiëren fossiele sectoren. Op een behendige wijze wordt verduurzaming alsmaar uitgesteld en veel ‘moeilijker’ gemaakt dan het is. De enorme kennis en capaciteit die er is om Nederland te verduurzamen wordt op een geniepige wijze teniet gedaan. Nu wil de heer Rutte vaart maken met verduurzaming, maar hij past direct de beproefde vertragingstactiek toe van “mits haalbaar en betaalbaar”. Dat is een beproefde politieke strategie om effectieve actie uit te stellen. Het draagt niet bij aan de geloofwaardigheid van de premier als een leider die klimaatverandering moet bestrijden.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Eindelijk wat stimulering van woningverbetering

Na 20 jaar zwalkend en contraproductief gedrag gaat de overheid de modernisering van woningen wat serieuzer stimuleren, alhoewel het gaat om ‘peanuts’ in vergelijking met de subsidies voor houtverbranding, windmolens en zonnepanelen. Bouwnieuws schrijft vandaag:

Het kabinet steekt ruim 412,6 miljoen euro in het verbeteren van huizen. Het extra geld wordt gebruikt om plannen uit te voeren die gemeenten en regio’s de afgelopen tijd hebben ingediend, heeft demissionair minister Kajsa Ollongren bekendgemaakt. Kwetsbare gebieden hebben voorrang gekregen. Er worden ruim 20.000 huizen opgeknapt. Zie verder   https://www.bouwformatie.nl/bouwnieuws/412-miljoen-voor-verbetering-van-22000-woningen

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen