Certificatiediensten zonder de vereiste accreditatie: massale misleiding

Kiwa en diverse andere certificerende instellingen mochten van de overheid zónder de voorgeschreven accreditatie van 2007 tot 2013 bedrijven certificeren conform de richtlijn BRL 9500. De BRL 9500 richtlijn was volgens de Raad voor Accreditatie tot 2012 niet-accreditatiewaardig. (Blijkbaar) op verzoek van de overheid werkte de RvA mee aan de misleiding van bedrijven (en burgers), door te faciliteren dat de certificerende instellingen jarenlang zonder de voorgeschreven accreditatie bedrijven certificeerden. Het gedrag van de regering, de RvA, de installatiesector (in feite de eigenaar van de BRL 9500) en enkele andere partijen heeft er mede toe geleid dat het Nederlandse energielabel niet geloofwaardig werd en nooit heeft voldaan aan de Europese EPBD-richtlijn. Momenteel wordt het energielabelsysteem wéér herzien, in opdracht van BZK. EnergyClaim voert met- en namens een groep adviesbedrijven een rechtszaak tegen certficerende instelling Kiwa, o.a. omdat Kiwa (o.a) jarenlang zonder de noodzakelijke accreditatie certificeringsdiensten verkocht aan de bedrijven. Volgens de – door de overheid bepaalde en aangewezen – regels waren (of zijn) zijn daardoor energielabels niet rechtsgeldig.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Tros Radar: Klachten over warmtepompen blijven vaak onopgelost

Zie: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/klachten-over-warmtepompen-blijven-vaak-onopgelost/   Hoogleraren Richard Neerhof, Ben Ale en Jan Rotmans geven hun visie op de situatie.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Wat als de EPBD correct was geïmplementeerd?

De Europese Richtlijn Energieprestaties van Gebouwen (EPBD) werd van kracht op 4 januari 2003. Sinds die datum had Nederland niets mogen doen dat de implementatie van de richtlijn zou hinderen. Toch deden de Nederlandse regering en overheid zo’n beetje alles wat zij konden om de EPBD te frustreren. Tot op heden is de EPBD niet correct geïmplementeerd in Nederland. Wat zou er gebeurd zijn als de letter en geest van de EPBD wèl waren nageleefd? 1: Geen noodzaak voor een rechtszaak door gedupeerde ondernemers (de EnergyClaim); 2: Minstens 5-10 megaton minder CO2-emissie door woningen en gebouwen, per jaar!; 3: Geen of nauwelijks recessie in de bouw- en installatiesectoren; 4. Geen of nauwelijks massale ontslagen in de bouw- en installatiesector; 5. Veel minder doden en zieken door CO en CO2 vergiftiging in woningen; 6. Veel minder leed en ziekteverzuim door ongezond binnenklimaat in woningen; 7. Lagere energierekeningen (dan nu) voor huurders en eigenaren; 8. Hogere welvaart; 9. Veel schonere en gezondere buitenlucht en milieu; 10. Minder klimaatverandering; 11 – …: Denkt u hier zelf maar eens over na.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Frans Timmermans EuroCommissaris Klimaat

Het stoutste jongetje van in de Europese klimaat klas is Nederland. Nederland was ooit een leider op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Maar sinds 2003 stuurden de kabinetten Balkenende & Rutte ons naar de achterhoede. Meer dan 15 jaar lang traineert de regering de energietransitie. Want met enorme “ambities” maar nutteloos, contraproductief beleid kom je er natuurlijk niet. Vandaar de EnergyClaim. Wij hopen dat Frans Timmermans het contraproductieve gedrag van Nederland niet (langer) zal accepteren en dat de Europese Commissie eindelijk haar eigen regels gaat naleven en handhaven. De Commissie en de regeringen van lidstaten dienen zich toch aan de wet te houden?!

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Déjà vu; l’histoire se répetè; georganiseerde weerstand tegen NUTTIG energielabel

Onder druk van Europa kondigde de regering (Kajsa Ollongren) aan dat er in 2020 wéér een nieuw energielabel zal komen. Dat moet voldoen aan de Europese wet. Eindelijk! Maar gelooft u het? Nederland is al sinds 2003 bezig in strijd met de Europese regels, door energiebesparing en de energietransitie tegen te werken op een listige maar effectieve wijze. Het alsmaar mislukkende en controversiële  energielabel is een duidelijk voorbeeld. Talloze ministers en honderden ambtenaren negeerden de Europese regels en internationale afspraken om energiebesparing te bevorderen. Steeds weer opnieuw vond men manieren om energiebesparing te hinderen, bijvoorbeeld door onzin-energielabels op te dringen in plaats van nuttige informatie over energiebesparingsmogelijkheden en terugverdientijden (vandaar de EnergyClaim!). Vanaf de kabinetten Balkenende-Zalm is het klimaatbeleid een ramp voor het milieu, het klimaat, de volksgezondheid en de welvaart. De regering/overheid laat zich bij dit schadelijke gedrag graag helpen door bepaalde belangengroepen. Zie onze eerdere berichten en het nieuwste voorbeeld: https://www.telegraaf.nl/financieel/992527899/stiekem-duur-energielabel , geschreven door door Ruben Eg.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ontbrekend energielabel? De ‘Last Onder Dwangsom’ was niet rechtsgeldig. Een ‘Boete’ is dat o.i. ook niet.

EnergyClaim signaleert al jaren dat het energielabelsysteem talloze juridische (en inhoudelijke) mankementen vertoont, waardoor er geen ‘last onder dwangsom’ of ‘Boete’ aan gekoppeld zou mogen worden. We kregen gelijk: de Raad van State heeft op 17 oktober 2018 geoordeeld dat een ‘last onder dwangsom’ niet conform de wetgeving (Beg) uitgevoerd kan worden, en dus niet opgelegd had mogen worden. Een woningverkoper die geen energielabel aan de koper verstrekte hoeft de ‘last’ (alsnog een energielabel maken) dus niet uit te voeren. Zie https://www.raadvanstate.nl/@111227/201707867-1-a1/

De ‘last onder dwangsom’ is nu verleden tijd. Vanaf 3 juli 2019 is er een boete van € 170 (particuliere verkoper) of € 340 (organisaties) als er geen energielabel aan koper of huurder is verstrekt vóór de transactie. Zie https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2019/07/03/ander-boetebeleid-energielabel-woningen EnergyClaim blijft van mening dat een boete in strijd is met de (hogere) wetgeving, en dus aanvechtbaar. Zie ook https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-36844.html

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Energielabel systeem wordt wéér veranderd

Minister Ollongren van BZK heeft de Tweede Kamer geschreven dat het Vereenvoudigd Energie Label (ook bekend als ‘Doe-Het-Zelf label’ en ‘sjoemellabel’) komt te vervallen. Ook de rol van ‘erkend deskundigen’ komt te vervallen. Er komt in 2020 wéér een nieuw energielabelsysteem, op basis van de NTA 8800. Daarbij komt eindelijk een logische indicator die het energieverbruik helder en betrouwbaarder in beeld moet brengen. Die indicator is kWh/m2/jr. De AvEPA pleitte sinds 2003, toen de EPBD van kracht werd, voor deze indicator, maar de overheid (VROM/EZ) koos voor de meer abstracte en omstreden indicatoren “Energie Index”, de  “Energie Prestatie Coëfficiënt” en later zelfs het “Vereenvoudigd Energielabel”. Zie: Ollongren BZK kamerbrief betr. Verbetering systematiek energielabel, 28-6-2019

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EnergyClaim hoger beroep tegen vonnis in KIWA zaak

EnergyClaim en andere eisers gaan in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag in de zaak tegen KIWA. De rechters vonden (o.a.) dat energielabels rechtsgeldig zijn, omdat de overheid ze accepteert. Dat is wat ons betreft een bizarre redenering, omdat de rechters daarmee meer dan 10 redenen/bewijzen negeren die EnergyClaim had opgevoerd waarom energielabels, tenminste een zeer hoog percentage daarvan, niet rechtsgeldig kunnen zijn. Zowel de overheid als KIWA en anderen hielden zich niet aan de wet- en regelgeving. De Haagse rechters vinden dat dus OK, alhoewel het ‘geen schoonheidsprijs verdient’. Uiteraard gaat de zaak om nog veel meer onderwerpen. De betrokken bedrijven zijn zwaar benadeeld en eisen daarom compensatie van KIWA.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘Ontspoorde’ berichtgeving over EnergyClaim

Zo nu en dan verschijnt er een (juridische) beschouwing van de uitspraken van rechters in de zaak EnergyClaim vs De Staat der Nederlanden. Helaas geven die artikelen en opinies een beperkt en vertekend beeld van de EnergyClaim, omdat slechts de uitspraken worden geconsulteerd. Daardoor worden lezers niet geïnformeerd over de werkelijke aard van de zaak: de overheid maakte opgewekte verwachtingen niet waar, het gerechtvaardigde vertrouwen van (gedupeerde) bedrijven werd geschonden, er is sprake van ernstig onbehoorlijk bestuur, en meer. De overheid was zich volledig bewust van de schadelijke consequenties van haar handelen, maar besloot om aan slechts een kleine selectie van gedupeerden compensatie toe te kennen. Toen de gedupeerden waar EnergyClaim voor opkomt (particulier gefinancierde bedrijven) vroegen om (nadeel)compensatie vingen wij bot. De overheid hield, zoals zo vaak, haar poot stijf (op wat corrumperende voorstellen na – waar wij niet op ingingen). Het gedrag van de overheid (minister(ie)s van VROM/WWI/BZK/EZ) werd niet alleen door EnergyClaim bekritiseerd, maar ook door de Nationale ombudsman, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Europese Commissie. Het gevolg van het ambtelijk en bestuurlijke wangedrag was dat energiebesparing sinds 2003 stagneerde in Nederland, en dat de bedrijven die door de overheid waren gestimuleerd om zich te specialiseren in energiebesparing zwaar gedupeerd raakten. De EnergyClaim achterban is gespecialiseerd in het – op een verantwoorde wijze – zuinig maken van woningen en gebouwen. Wij gaven gehoor aan de oproepen die de overheid vanaf 1999 deed om te focussen op energieprestatie-advisering. Diezelfde overheid besloot vervolgens om ons op allerlei manieren tegen te werken (en het energiebesparingstempo te verlagen). Onze achterban is benadeeld en eist schadevergoeding/nadeelcompensatie. Wij moedigen mensen die geïnteresseerd zijn in de materie aan om niet alleen naar de uitspraken van rechters te kijken, maar ook naar het werkelijke verhaal: Een valse, liegende, manipulerende, corrumperende, schadeveroorzakende overheid die enorme financiële schade toebrengt aan een specifieke groep van energiebesparingsbedrijven.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Europese leiders reageerden niet adequaat op brandbrief EnergyClaim

Op 10 december 2015 schreef EnergyClaim een ‘brandbrief’ naar EU-commissaris Arias Cañete, met kopieën naar Frans Timmermans en Martin Schulz. De Europese Commissie reageerde op 2 januari 2016 namens commissaris Arias Cañete dat zij al haar middelen gebruikt om correcte uitvoering van de EPBD in alle lidstaten te bewerkstelligen, en dat zij het Nederlandse energielabelsysteem nog bestudeert. Helaas heeft dat niet geleid tot correcte naleving van de richtlijn door Nederland. Verder hebben onze serieuze signalen dat Nederland de Europese wet niet naleeft, dat Nederland energiebesparing tegenwerkt, dat Nederland anti-Europees handelt, en dat de Europese Commissie het Nederlandse wangedrag al meer dan een decennium accepteert niet geleid tot adequate actie door de Europese Commissie. EnergyClaim letter to EU-Commissioner Arias Cañete, Frans Timmermans and Martin Schulz 20151210 (signature and emails removed)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen