Europese Commissie: Nederland was ruim 13 jaar te laat met naleving van de EPBD

De Europese Commissie heeft (opnieuw) laten weten dat Nederland – wat haar betreft – (pas) op 10 oktober 2019 voldeed aan de EPBD-richtlijn, en dat er nu aandacht komt voor de naleving van de nieuwste (4e) versie van de richtlijn.

De EPBD werd van kracht op 4 januari 2003 en had op 4 januari 2006 correct geïmplementeerd moeten zijn. Tijdens de rechtszaak van EnergyClaim e.a. vs de Staat hield de landsadvocaat vanaf het begin tot aan de Hoge Raad vol dat Nederland de EPBD “tijdig en juist” had geïmplementeerd. Dat was niet de waarheid. Nederland heeft de EPBD nog steeds niet correct uitgevoerd.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EPBD IV gepubliceerd

De EPBD IV is gepubliceerd. Gaat Nederland zich daar (wel) aan houden?

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EnergyClaim vraagt hulp van de Europese Commissie

Aangezien de Nederlandse regering nog steeds weigert om de EnergyClaim participanten te compenseren hebben wij de hulp van de Europese Commissie ingeroepen. Tevens hebben wij opnieuw een ‘Formal Complaint’ ingediend over de gang van zaken.

Ministers Weerwind en Ollongren hebben niet inhoudelijk gereageerd op ons verzoek om onderzoek naar – en oplossingen voor – de perikelen die ontstonden toen de Nederlandse staat weigerde om de Europese Richtlijn EnergiePrestaties van Gebouwen 2002/91 correct te implementeren. Het Ministerie van Justitie ziet kennelijk geen aanleiding voor onderzoek naar de misstanden in het overheidsgedrag rond energiebesparing in woningen en gebouwen. Als gevolg van dat gedrag leden onafhankelijke, privaat gefinancierde energiebesparingsbedrijven enorme schade. Wij vroegen ook aandacht voor het feit dat de Nederlandse rechters ook geen aanleiding zagen om het gedrag van de staat als onbehoorlijk of onrechtmatig te bestempelen, terwijl de Nationale ombudsman die onbehoorlijkheden heeft bevestigt en de bewijzen overduidelijk zijn.

Al in 2004 nam EnergyClaim voorzitter Levenbach (toen als voorzitter van AvEPA) contact op met de Europese Commissie vanwege allerlei signalen dat Nederland niet bezig was om de EU-richtlijn Energie Prestaties van Gebouwen tijdig of correct na te leven. Nu, meer dan 21 jaar nadat die richtlijn van kracht werd, voldoet Nederland nog steeds niet correct aan de richtlijn. Daardoor liepen gespecialiseerde, gecertificeerde bedrijven grote schade op. De gevolgen voor bevolking en milieu zijn ook rampzalig (energieverkwisting, onnodig hoge CO2-emissies, schade aan woningen, schimmelwoningen, CO en CO2 vergiftiging, gezondheidsproblemen, energiearmoede en de energiecrisis zijn allemaal gerelateerd aan het overheidsgedrag. Lidstaat Nederland is gedraagt zich niet als een loyaal lid van de Europese Unie. Al sinds 2004 is de Europese Commissie op de hoogte van de Nederlandse tegenwerking. Maar de Europese Commissie heeft er niet op toegezien dat Nederland haar Europese verplichtingen nakomt. Daarom spreekt EnergyClaim nu ook de Europese Commissie formeel aan.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Opnieuw verzoek om dialoog en oplossing voor de EnergyClaim

Minister Weerwind heeft (nog) niet gereageerd op ons verzoek om te bemiddelen in de zaak tussen EnergyClaim en de staat. Hij verwees EnergyClaim naar BZK en EZ, maar dat zijn nou juist de partijen die de schade hebben veroorzaakt en alsmaar dialoog en compensatie afwijzen. Van de minister ‘voor rechtsbescherming’ Weerwind verwachten wij dat hij helpt om het onrecht te herstellen. Dat is nog niet gebeurd. Wij hebben daarom de heer Weerwind, en ook minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid, beiden gevraagd om zich in te spannen om tot een faire oplossing te komen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 0 6 – 4 8 0 7 3 1 8 1 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nieuwsuur met Henri Bontebal, o.a. over tegenwerking energietransitie door het CDA

De “Henri Bontebal special” op Nieuwsuur op 8-11-2023 is interessant voor geïnteresseerden in de energietransitie en/of de EnergyClaim. De CDA-leider mag vertellen hoe hij zich inzet voor de energietransitie, maar politiek duider Arjan Noorlander herinnert Bontebal en de kijkers hoe het CDA jarenlang mede-verantwoordelijk was voor getreuzel en het tegenhouden van de energietransitie. Noorlander bevestigt het (al meer dan 15 jaar geleden door EnergyClaim gesignaleerde) gedrag dat het CDA formeel het klimaatprobleem wil aanpakken, maar dat andere belangen nog belangrijker zijn. Zodat het CDA er in de praktijk al decennialang ervoor zorgt dat die klimaatdoelen niet gehaald worden. Ja, we zijn ervoor, maar “nu even niet” was vanaf 2002 de houding van Pieter van Geel en zijn CDA. Sybrand Buma vond klimaat zaken (ook) te duur en ging ook op de rem staan. CDA coryfee Herman Wijffels vergeleek Buma met Donald Trump: “die man heeft helemaal niks met het klimaat”. Vervolgens werd leider Wopke Hoekstra onderdeel van “het meest groene kabinet”, maar hij en de coalitie ondermijnden in de praktijk nog steeds het klimaatbeleid. (EnergyClaim vatte vele malen de situatie als volgt samen: Alle kabinetten Balkenende en alle kabinetten Rutte hielden de energietransitie tegen, door de gasbaten en de belangen van de fossiele sectoren belangrijker te achten dan de belangen van het klimaat, het milieu, de overgrote meerderheid van de bevolking, toekomstige generaties, en meer. Vooral de VVD en het CDA hinderden de energietransitie, maar ook veel andere partijen droegen ertoe bij dat de energietransitie stagneerde. Die stagnatie is mede verantwoordelijk voor klimaatproblemen, vervuiling, gezondheidsproblemen, schendingen van grondrechten, sabotage van de ‘rule of law’, de energiecrisis, en energiearmoede). Zie Nieuwsuur op 8-11-2023 en de EnergyClaim website en vorm uw eigen mening.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Zaak tegen KIWA naar Gerechtshof

In de zaak van Stichting EnergyClaim e.a. tegen KIWA zal hoger beroep doorgezet worden. De Memorie van Grieven is tijdig ingediend. Door omstandigheden staat de zaak staat 2019 ‘geparkeerd’ op de rol van het Haagse Gerechtshof. Voor informatie kunt u contact opnemen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Europese Commissie: Nederland leeft EPBD niet correct na

In februari 2022 startte de Europese Commissie haar 5e (inbreuk)procedure tegen de Nederlandse staat inzake de naleving van de EPBD-richtlijn (gericht op het zuiniger, duurzamer en gezonder maken van woningen en gebouwen). De ingebrekestelling bevestigt onze observaties en klachten dat Nederland de richtlijn niet correct naleeft. Op 17 maart 2023 heeft de Europese Commissie een ‘met redenen omkleed advies’ naar Nederland gestuurd, waarin men aangeeft dat de tekortkomingen door Nederland niet opgelost zijn. EnergyClaim signaleert (voor de zoveelste keer) dat Nederland de EPBD-richtlijn (2002/91 + vernieuwde versies) sinds de inwerkingtreding op 4 januari 2003 nog nooit correct heeft nageleefd. De doelen en de voorschriften in de richtlijn worden door de regering al meer dan 20 jaar kennelijk gezien als ongewenst…. Alle kabinetten Balkenende en Rutte weigerden de EU-wet na te leven. Mede daardoor stagneerde de energietransitie, leden energiebesparingsbedrijven schade, werd de EnergyClaim nodig, kregen de Groningers onnodig veel klappen, ontstond de energiecrisis, ontstond energiearmoede, bleven woningen en gebouwen onnodig veel energie verkwisten, werd de welvaart van miljoenen burgers aangetast, ontstonden gezondheidsproblemen, bleef de CO2-uitstoot veel te hoog, en ondermijnde de regering het bereiken van klimaatdoelen. De EnergyClaim, die noodzakelijk werd vanwege het wangedrag van de regering en overheid, gaat door… net als klimaatverandering. Helaas…

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Optimisme over schikking EnergyClaim met de staat

Beste participanten en geïnteresseerden,

er zijn vele redenen die ons doen verwachten dat een schikking met de staat binnenkort bereikt zal worden. Opnieuw naar de rechter gaan willen wij voorkomen (want ons vertrouwen in de rechtspraak is ernstig aangetast).

Wij hebben in december 2022 minister Weerwind (voor rechtsbescherming) gevraagd om ons te helpen bij het vinden van een oplossing. Wij hebben hem geïnformeerd over het destructieve en discriminerende gedrag van de staat, de consequenties en schade voor onze participanten, de manier waarop rechters met de materie omgingen, de redenen waarom wij de claim voortzetten, de vele nieuwe ontwikkelingen die ons ‘gelijk’ aantonen, en meer.

Minister Weerwind heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. Wij herinnerden hem op 6 februari aan onze brief van 12 december. Op 8 februari 2022 kregen wij bericht van het ministerie van EZK dat onze brief in behandeling is genomen en dat er uiterlijk op 22 maart 2023 gereageerd zal worden. Het ministerie van BZK, dat altijd geweigerd heeft om ons (nadeel)compensatie toe te kennen, is ook geïnformeerd.

Korte toelichting:

Sinds 2002 deed de staat van alles om de perspectieven en toekomst van een specifieke groep energiebesparingsbedrijven (particulier gefinancierde, gecertificeerde EnergiePrestatie Adviesbedrijven) te ondermijnen. De ‘EPA’ sector was nota bene vanaf 2000 door de overheid gecreëerd met aantrekkelijke toekomstperspectieven, en vanaf juli 2001 moesten EPA-bedrijven gecertificeerd zijn. Maar vanaf 2002 begon de regering (kabinetten Balkenende/Zalm) het EPA en de hele EPA-sector te ondermijnen en tegen te werken. Eind 2003 stortte de vraag naar EPA in en werden de EPA-bedrijven vrijwel brodeloos. De overheid weigerde de aangerichte schade te vergoeden (het toekennen van “nadeelcompensatie” als een bedrijf door de overheid onredelijk benadeeld is).

De EnergyClaim startte als comité in 2007 en was toen de noodzakelijke reactie op het totaal ontspoorde gedrag van de regering en overheid (alle kabinetten Balkenende – en later ook die van Mark Rutte – de minister(ie)s van VROM, EZ(K) en BZK en ook andere ministeries en instanties). Die kozen sinds er 2002 voor om energiebesparing en de energietransitie op allerlei manieren te ondermijnen en vertragen. Niet alleen schrapten zij allerlei beleid en reeds opgestarte programma’s om energie te besparen in woningen en gebouwen. Zij weigerden ook om EU-richtlijnen die tot energiebesparing en verduurzaming moesten leiden correct na te leven. Daardoor werden energiebesparing en de energietransitie alsmaar verder uitgesteld. Ook waren er allerlei onzinnige tijdelijke regelingen die weinig effect hadden, in plaats van consistent en juridisch ‘kloppend’ beleid. Als gevolg van dat gedrag werden de in EnergyClaim participerende ondernemingen (= mensen!) buitenproportioneel hard getroffen.

De Nationale ombudsman onderzocht onze klachten en verklaarde ze in 2010 gegrond, maar zijn conclusies werden door toenmalig minister Donner verworpen en de aanbevelingen werden genegeerd. Wij werden verwezen naar de rechter.

Het is overduidelijk dat wij geen eerlijk proces hebben gehad bij de rechters, tot en met de Hoge Raad. De rechters waren duidelijk in meerderheid op de hand van de staat en accepteerden (kennelijk klakkeloos) de leugens, misleiding en mistvorming waarmee de staat en de landsadvocaten de rechtsgang verstoorden en het proces (wat ons betreft) totaal deden ontsporen. In plaats van de staat te corrigeren gaven de rechters ons een extra ‘trap na’ (een metafoor voor het totaal afwijzen van al onze verzoeken plus het presenteren van hoge  rekeningen voor hun ‘werk’, de zogenoemde veroordeling in de proceskosten).

Alhoewel onze participanten buitenproportioneel zwaar zijn benadeeld, hebben Rob Jette, oud-ministers en vele experts nu ook geconstateert of toegegeven dat het tempo van energiebesparing de afgelopen decennia veel te laag was. Nu wil iedereen een effectievere energietransitie. Dat is  conform onze verwachtingen, want wij stellen al meer dan 15 jaar dat treuzelen en wanbeleid rampzalig zijn voor vrijwel iedereen.

De energiecrisis, energiearmoede, gezondheidsproblemen als gevolg van ongezonde woningen, de aantasting van de welvaart, en de alsmaar snellere klimaatverandering zijn direct het gevolg van het gedrag van de kabinetten Balkenende en Rutte. Diep triest. Met gigantische gevolgen.

Met vragen, of voor onderbouwingen van onze stellingen, kunt u contact opnemen met de Stichting EnergyClaim:       i n f o @ E n e r g y C l a i m . n l        of       0 6 – 4 8 0 7 3 1 8 1  

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De beste wensen voor 2023. Wij blijven streven naar een rechtvaardige oplossing in 2023

Wij wensen onze participanten, ondersteuners, betrokkenen en lezers

fijne Kerstdagen en een gezond & voorspoedig 2023.

Voor wat betreft het onrecht dat ons en onze achterban is aangedaan door de Staat der Nederlanden: Wij zetten in 2023 de strijd voor een rechtvaardige oplossing met de volste overtuiging door. Wij hebben de heer Franc Weerwind (minister voor rechtsbescherming) gevraagd om binnen het kabinet actie te ondernemen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Hoe en waarom saboteerden de kabinetten Balkenende/Zalm & Rutte de energietransitie?

De participanten van EnergyClaim zijn of waren intensief betrokken bij de verduurzaming van tienduizenden woningen per jaar. Maar vanaf 2002 begon de overheid (regering, EZ, VROM, Financiën) de energietransitie te remmen. Door letterlijk de fundamenten (oftewel het bestaansrecht en de kansen) onder de ondernemingen uit te schoppen. Met dramatische gevolgen en grote financiële schade voor mensen/bedrijven die de vraag naar hun (energiebesparings)diensten zagen verdampen. Het contraproductieve gedrag van de overheid gaat na 20 jaar nog steeds door. Er is alsmaar sprake van inconsistent, zwalkend, verwarrend, geldverkwistend en marktverstorend beleid. Door de onduidelijkheid twijfelen burgers en marktpartijen en worden maatregelen uitgesteld.

Allerlei zaken die nu ons leven verpesten waren 20 jaar geleden al voorzien en hadden voorkomen kunnen worden door de energietransitie voortvarend te stimuleren en realiseren. Maar de regeringen Balkenende en Rutte kozen ervoor om energiebesparing en ook duurzame energie te frustreren. De regering en de ambtelijke apparaten stelden de ‘gasrotonde’, de afspraken voor de levering van gas door Rusland, en het behouden van de vraag naar fossiele energie duidelijk boven de belangen van burgers en het milieu. De belangen van de fossiele sector waren kennelijk leidend in de beslissingen. Nu zitten we met de gevolgen: energiecrisis, afhankelijkheid van geïmporteerd gas, energiearmoede, overbelaste energie-infrastructuur, economische schade en meer. Intussen vecht EnergyClaim nog steeds voor compensatie voor de gedupeerde achterban: onafhankelijke energie(prestatie)adviesbedrijven die door de overheid en ‘handlangers’ tegengewerkt zijn sinds 2002. Al bijna 20 jaar is het daardoor bijna onmogelijk om een objectief, onafhankelijk advies te krijgen inzake energiebesparing voor een woning of gebouw. De Europese EPBD-richtlijn uit 2002, die o.a. dat advies van een onafhankelijke deskundige voorschrijft bij verkoop of verhuur van een woning, is door Nederland nooit correct nageleefd.

Nederlandse burgers hebben recht om te weten waarom en hoe de regering de energietransitie saboteerde. Voor onze visie (en bewijzen) kunt u contact opnemen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen