Optimisme over schikking EnergyClaim met de staat

Beste participanten en geïnteresseerden,

er zijn vele redenen die ons doen verwachten dat een schikking met de staat binnenkort bereikt zal worden. Opnieuw naar de rechter gaan willen wij voorkomen (want ons vertrouwen in de rechtspraak is ernstig aangetast).

Wij hebben in december 2022 minister Weerwind (voor rechtsbescherming) gevraagd om ons te helpen bij het vinden van een oplossing. Wij hebben hem geïnformeerd over het destructieve en discriminerende gedrag van de staat, de consequenties en schade voor onze participanten, de manier waarop rechters met de materie omgingen, de redenen waarom wij de claim voortzetten, de vele nieuwe ontwikkelingen die ons ‘gelijk’ aantonen, en meer.

Minister Weerwind heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. Wij herinnerden hem op 6 februari aan onze brief van 12 december. Op 8 februari 2022 kregen wij bericht van het ministerie van EZK dat onze brief in behandeling is genomen en dat er uiterlijk op 22 maart 2023 gereageerd zal worden. Het ministerie van BZK, dat altijd geweigerd heeft om ons (nadeel)compensatie toe te kennen, is ook geïnformeerd.

Korte toelichting:

Sinds 2002 deed de staat van alles om de perspectieven en toekomst van een specifieke groep energiebesparingsbedrijven (particulier gefinancierde, gecertificeerde EnergiePrestatie Adviesbedrijven) te ondermijnen. De ‘EPA’ sector was nota bene vanaf 2000 door de overheid gecreëerd met aantrekkelijke toekomstperspectieven, en vanaf juli 2001 moesten EPA-bedrijven gecertificeerd zijn. Maar vanaf 2002 begon de regering (kabinetten Balkenende/Zalm) het EPA en de hele EPA-sector te ondermijnen en tegen te werken. Eind 2003 stortte de vraag naar EPA in en werden de EPA-bedrijven vrijwel brodeloos. De overheid weigerde de aangerichte schade te vergoeden (het toekennen van “nadeelcompensatie” als een bedrijf door de overheid onredelijk benadeeld is).

De EnergyClaim startte als comité in 2007 en was toen de noodzakelijke reactie op het totaal ontspoorde gedrag van de regering en overheid (alle kabinetten Balkenende – en later ook die van Mark Rutte – de minister(ie)s van VROM, EZ(K) en BZK en ook andere ministeries en instanties). Die kozen sinds er 2002 voor om energiebesparing en de energietransitie op allerlei manieren te ondermijnen en vertragen. Niet alleen schrapten zij allerlei beleid en reeds opgestarte programma’s om energie te besparen in woningen en gebouwen. Zij weigerden ook om EU-richtlijnen die tot energiebesparing en verduurzaming moesten leiden correct na te leven. Daardoor werden energiebesparing en de energietransitie alsmaar verder uitgesteld. Ook waren er allerlei onzinnige tijdelijke regelingen die weinig effect hadden, in plaats van consistent en juridisch ‘kloppend’ beleid. Als gevolg van dat gedrag werden de in EnergyClaim participerende ondernemingen (= mensen!) buitenproportioneel hard getroffen.

De Nationale ombudsman onderzocht onze klachten en verklaarde ze in 2010 gegrond, maar zijn conclusies werden door toenmalig minister Donner verworpen en de aanbevelingen werden genegeerd. Wij werden verwezen naar de rechter.

Het is overduidelijk dat wij geen eerlijk proces hebben gehad bij de rechters, tot en met de Hoge Raad. De rechters waren duidelijk in meerderheid op de hand van de staat en accepteerden (kennelijk klakkeloos) de leugens, misleiding en mistvorming waarmee de staat en de landsadvocaten de rechtsgang verstoorden en het proces (wat ons betreft) totaal deden ontsporen. In plaats van de staat te corrigeren gaven de rechters ons een extra ‘trap na’ (een metafoor voor het totaal afwijzen van al onze verzoeken plus het presenteren van hoge  rekeningen voor hun ‘werk’, de zogenoemde veroordeling in de proceskosten).

Alhoewel onze participanten buitenproportioneel zwaar zijn benadeeld, hebben Rob Jette, oud-ministers en vele experts nu ook geconstateert of toegegeven dat het tempo van energiebesparing de afgelopen decennia veel te laag was. Nu wil iedereen een effectievere energietransitie. Dat is  conform onze verwachtingen, want wij stellen al meer dan 15 jaar dat treuzelen en wanbeleid rampzalig zijn voor vrijwel iedereen.

De energiecrisis, energiearmoede, gezondheidsproblemen als gevolg van ongezonde woningen, de aantasting van de welvaart, en de alsmaar snellere klimaatverandering zijn direct het gevolg van het gedrag van de kabinetten Balkenende en Rutte. Diep triest. Met gigantische gevolgen.

Met vragen, of voor onderbouwingen van onze stellingen, kunt u contact opnemen met de Stichting EnergyClaim:       i n f o @ E n e r g y C l a i m . n l        of       0 6 – 4 8 0 7 3 1 8 1  

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.