Bizar overheidsgedrag = onherstelbaar schadelijk voor milieu, mens, flora en fauna

Wij observeren al sinds 2002 hoe de regeringen Balkenende en Rutte een bizar en contraproductief klimaatbeleid voeren. Energiebesparing en het voorkomen van energieverkwisting en vervuiling zijn de allerbelangrijkste stappen naar een gezondere aarde, maar worden helaas op alle mogelijke manieren afgeremd  en zelfs tegengewerkt. (Vandaar de EnergyClaim). De regeringen Balkenende en Rutte focussen niet op energiebesparing, maar op de opwekking van energie door zonneparken en windmolenparken. Daarvoor worden natuurgebieden opgeofferd. Flora en fauna en mensenlevens worden snoeihard verwoest. Ook de stimulering van houtverbranding (zelfs oerbossen) en de regels rond biomassa (gasproductie en verbranding) zijn funest. Bijkomend effect is dat de enorme herverdeling van welvaart ten goede komt aan een klein deel van de bevolking plus buitenlanders. De gewone burger komt erachter dat hij opdraait voor de miljarden euro’s aan belastinggeld en belastingvoordelen die terechtkomen bij mensen die verdienen aan de vernietiging van de natuur. Voor onderbouwing of een toelichting: bel 0  6  -  4  8  0  7  3  1  8  1.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Sabotage van de energietransitie door regering en overheid duurt voort

Sinds 2002 observeren wij dat de regering en overheid vooral oog heeft voor de belangen van de energiesector, de installatiesector, de gasbaten en de energiebelasting. Men roept dat men ‘verduurzaming’ wil, maar men verhindert op een behendige wijze dat de energietransitie op gang komt. Dat heeft geleid tot de EnergyClaim, namens een groep energiebesparingsbedrijven die alsmaar tegengewerkt worden door de Staat. Helaas zien wij dat de regering en overheid alsmaar dezelfde trucjes toepassen om het tempo energiebesparing te vertragen. Het gedrag van de kabinetten Balkenende en Rutte was – en is – uitermate schadelijk voor milieu, mens, flora en fauna. Bovendien is het gedrag in strijd met internationale afspraken en regels.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

NRC: over de klimaatnadelen van Zwavelhexafluoride (SF6)

Brigitte Osterath schrijft zeer helder over over het broeikasgas zwavelhexafluoride, dat volop gebruikt wordt als isolerend gas in schakelstations van hoogspanningsinstallaties. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/26/wondermiddel-voor-energiebedrijven-heeft-groot-klimaatnadeel-a4033401?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=nrcduurzaam&utm_content=&utm_term=20210304

De energietransitie vereist (momenteel) een enorme uitbreiding van de capaciteit van netwerken voor het transport van elektriciteit. Gelukkig zijn er alternatieven op komst  voor zwavelhexafluoride als isolerend gas. Er wordt gewerkt aan alternatieven en de Europese Unie werkt aan een nieuwe verordening die het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen regelt.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Regeling energieprestatie gebouwen ingetrokken; vervangen door Omgevingsregeling…..

Nadat de Regeling energieprestatie gebouwen (Reg) bijna 20 keer was gewijzigd is hij na 14 jaar ingetrokken. Hieronder een passage uit publicatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-64380.html :

“De Regeling energieprestatie gebouwen wordt met deze regeling ingetrokken, omdat de inhoud van die regeling is opgenomen in de Omgevingsregeling. De Regeling energieprestatie gebouwen is gebaseerd op artikel 3.1 van het Besluit energieprestatie gebouwen, dat met het Invoeringsbesluit Omgevingswet wordt ingetrokken. Daarnaast bevat de regeling bepalingen over de energielabels voor woningen: het opstellen van het energielabel en de afgifte ervan en de erkende energielabeldeskundigen. Voor een aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van een examenstelling voor erkende energielabeldeskundigen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling energieprestatie gebouwen is overgangsrecht geregeld in artikel 4.1.4 van deze regeling. Deze aanwijzing wordt gelijkgesteld met een aanwijzing op grond van de Omgevingsregeling. Afhankelijk van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (Stb. 2019, 501) wordt bezien of aanvullend overgangsrecht moet worden geregeld voor artikel 6a van de Regeling energieprestatie gebouwen.”

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ongekent Onrecht Plus

De kinderopvangtoeslag affaire is een ernstige nationale zaak die nu ook internationaal aandacht krijgt in de media. Het imago van Nederland krijgt weer een knauw.

De EnergyClaim signaleert dezelfde soorten gedragingen van ministers, kabinetten, ministeries en ambtenaren. Maar – in onze opinie – zijn die praktijken in ons geval nóg ernstiger dan in de affaire die nu alle aandacht krijgt. Want in ons geval van gaat het ook nog om: 1. de weigering van Nederlandse ministers en kabinetten om de regels en afspraken van de Europese Unie loyaal na te leven; 2. het hinderen van de energietransitie in binnen- èn buitenland; 3. het misbruiken van de z.g. ‘energietransitie’ om een verregaande herverdeling van welvaart te bewerkstelligen; 4. het veroorzaken van onherstelbare schade aan ons (leef)milieu; en meer. Het parlement negeerde de waarschuwingen en de wet en liet de kabinetten Balkenende en Rutte hun gang gaan.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Lubach legt uit waarom de energietransitie in Nederland niet lukt

“We willen ons aardgasnetwerk ontmantelen, maar er is nog helemaal geen geschikt alternatief. Dus wat eerst belangrijk is: heel Nederland isoleren.”  Zie: https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach/kijk/afleveringen/seizoen-12/aflevering-8.html

NB: EnergyClaim en voorlopers observeren al decennia hoe de Nederlandse overheid de energietransitie hindert. Wat Arjen Lubach concludeert is ons al meer dan 15 jaar bekend. Zijn reportage maakt de waanzin van het Nederlandse klimaatbeleid op een briljante wijze duidelijk.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

FD: ‘Haagse twijfel zorgt ervoor dat huizen niet van aardgas komen’

Orla McDonald, verslaggever klimaatbeleid van het Financieele Dagblad, rapporteert vandaag dat het beleid en allerlei politiek gekronkel verhinderen dat de verduurzaming van woningen op gang komt. Daardoor zal het steeds moeilijker worden de ambities en formele doelstellingen waar te maken. Als u cookies accepteert kunt u het artikel op FD.nl lezen.

Noot EnergyClaim: De brede weerstand tegen een effectief klimaatbeleid, waarover EnergyClaim al jaren rapporteert, gaat op een geraffineerde wijze alsmaar door. De regering en politiek blijven daardoor maar zwalken. “Contraproductief beleid” noemen wij het. Burgers, flora, fauna en onze planeet zijn de dupe.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Regering en parlement vertikken het om de wet na te leven

Nederland doet mee aan de Europese Unie. Tenminste: soms, maar lang niet altijd! Lidstaat Nederland vertikt het om diverse Europese Richtlijnen, waaronder de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), correct te implementeren. Alle regeringen Balkenende en Rutte weiger(d)en om loyaal die Europese richtlijn van 2002 uit te voeren en na te leven. Mede daarom komt er maar weinig terecht van het zuiniger en gezonder maken van woningen en gebouwen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot van gebouwen gaat met een tergend langzaam tempo. De overheid doet ook van alles om ambitieuze burgers en bedrijven die energiebesparing willen tegen te werken. Met zwalkend, alsmaar veranderend en verwarrend beleid op het gebied van regelgeving (bvb het energielabel) en alsmaar veranderende stimulering en alsmaar veranderende strategieën. Veranderingen en verwarring veroorzaken uitstel van actie. De overheid dient helaas vrijwel exclusief haar eigen belangen, die van het ‘grootcapitaal’ en die van de fossiele sector. Ten koste van de volksgezondheid, de betaalbaarheid van huisvesting, en het milieu. Lidstaat Nederland is géén loyaal lid van de Europese Unie, maar een opportunistische, geniepige saboteur. NOS, BNR en de print media zijn al jaren op de hoogte van het destructieve gedrag van de Nederlandse regering, VROM, EZ, BZK en andere ministeries. Maar u hoort er weinig over. De Raad van State, de Nationale ombudsman, de Rekenkamer, de Europese Commissie en vele andere partijen observeren het wangedrag van de regering, maar leggen zich erbij neer. Laf, maar blijkbaar is het lucratief voor veel mensen om de regering de wet te laten negeren…

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘Klimaatcatastrofes zijn onafwendbaar’

De visie van Rob van Wijk in een helder artikel op DuurzaamBedrijfsleven. Klimaatcatastrofes zijn onafwendbaar, maar de Europese Green Deal is een positieve ontwikkelinghttps://www.duurzaambedrijfsleven.nl/future-leadership/34593/rob-de-wijk-optimistischer-over-europa?q=%2Ffuture-leadership%2F34593%2Frob-de-wijk-optimistischer-over-europa&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Daily+Focus+7+September

Noot EnergyClaim: Goed verhaal, maar … het klimaatbeleid van de Europese Commissie wordt al vele jaren ondermijnd door Nederlandse tegenwerking.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Verkoop gasverbrandende HR-ketels stijgt; energietransitie vertraagd

In 2019 zijn 450.000 HR-ketels verkocht. Na de plaatsing van een nieuwe HR-ketel is het onwaarschijnlijk dat de woningeigenaar de komende 15 jaar zal besluiten om over te stappen op een warmtepomp of andere techniek voor warmtelevering. Nederland blijft dus gas verbranden. Zie https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/gasmonitor-2020-piekjaar-verkoop-hr-ketels/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen