EnergyClaim

De Stichting EnergyClaim is opgericht om op te komen voor gedupeerden van het overheidsbeleid inzake energiebesparing, EPA (EnergiePrestatieAdvies), energielabels, maatwerkadviezen en verduurzaming van de samenleving.

Heeft (of had) u een bedrijf dat actief was met het maken van EPA’s, energielabels of maatwerkadviezen? Heeft u schade geleden omdat de overheid de EPBD niet (correct) implementeerde? Heeft u(w bedrijf) schade geleden door marktbederf, marktverstoring of benadeling door de overheid? Doe dan mee met de EnergyClaim.

De Stichting is opgericht door Pieter Levenbach, initiatiefnemer van het comité EnergyClaim in 2007, en van 2001 tot eind 2007 voorzitter van de branche-organisatie AvEPA (Associatie van Energie Prestatie Adviseurs). 100 bedrijven hebben zich aangemeld met een geschatte schade van (inmiddels) meer dan 80 miljoen euro.

Nederland was tot rond 2002 een trotse koploper op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Sindsdien is Nederland afgezakt op de ranglijsten tot een zwalkende, treuzelende achterblijver. Gebouwen blijven onnodig veel energie verbruiken. Nederland blijft veel te veel fossiele brandstoffen verbranden en de CO2-uitstoot blijft absurd hoog. De transitie naar een duurzamere samenleving werd sinds het kabinet Balkenende I (2002) op allerlei manieren gefrustreerd. Energiebesparing en duurzame energie-opwekking zijn jarenlang afgeremd. Talloze investeerders zagen hun geld in rook opgaan door het contraproductieve gedrag van de overheid. Het tempo van energiebesparing stagneerde.

Op 14 november 2012 is de dagvaarding van EnergyClaim voorgelegd aan de rechtbank te ‘s-Gravenhage. Op 14 november 2013 was (na vertragingen en een wisseling van de 3 rechters) de comparitiezitting. Op 14 mei 2014 kwam de rechtbank met een vonnis: de eisen werden afgewezen.  EnergyClaim is het volstrekt oneens met de redenering van de Rechtbank. Op 7 augustus 2014 heeft EnergyClaim de Staat in hoger beroep gedagvaard voor het gerechtshof Den Haag. Op 2 februari 2016 had het hof zowel de Memorie van Grieven en Memorie van Antwoord ontvangen. Een verzoek van EnergyClaim op 15 maart 2016 om het hof bij akten te mogen te informeren over zeer relevante informatie is afgewezen.

Het gerechtshof heeft producties van EnergyClaim afgewezen, waarin EnergyClaim o.a. aantoont dat het door de Staat overlegde voorbeeld van een energielabel géén correcte implementatie is van de EPBD en dat de kwaliteitsborging niet klopt. In feite is de EPBD dus nog steeds niet geïmplementeerd. (De Europese Commissie heeft Nederland al voor de 4e keer in gebreke gesteld en onderzoekt nu het energielabel).

Op 23 januari 2017 heeft het gerechtshof ‘s-Gravenhage de zaak behandeld. Op 11 april 2017 volgde een arrest: De vorderingen van EnergyClaim zijn afgewezen op grond van het ‘relativiteitsbeginsel’, een wettelijk concept dat de overheid beschermt tegen aansprakelijkheidsstelling voor schadeveroorzakend gedrag.

EnergyClaim ging in cassatie bij de Hoge Raad. Op 19 oktober 2018 deed de Hoge Raad een uitspraak die in de ogen van EnergyClaim bizar is, omdat het aangeeft dat de rechters de casus totaal verkeerd uitleggen en hun besluiten nauwelijks of niet motiveren.

Update april 2019: EnergyClaim legt de zaak nu voor aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

EnergyClaim voelt zich gesterkt door uitlatingen van de Europese Commissie, de Raad van State, de Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer. De schade als gevolg van het gedrag van de Nederlandse regering is evident. De Staat moet de schade vergoeden die zij veroorzaakt heeft.

Voor informatie:                            

E-mail:   info    @    EnergyClaim.nl                

Adres:     Stichting EnergyClaim, Rotterdamseweg 183c, 2629 HD  Delft

Tel.:         0  6  -  4  8  0  7  3  1  8  1

KvK #      53602765

——————————————————————————————-

De Nationale ombudsman heeft de klachten van EnergyClaim onderzocht:

Rapport 2010/334    29-11-2010

Instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/WWI

Klacht:           Verkeerde voorstelling van zaken gegeven over toekomst van het energielabel; onvoldoende rekening gehouden met belangen van de participanten van verzoeker bij de invoering van het energielabel en vervolgens bij de uitvoering van het beleid rond het energielabel.
Oordeel:         gegrond

(NB: de in 2010-2011 verantwoordelijke minister, J.P.H. Donner, heeft het oordeel van de Nationale ombudsman verworpen! Vandaar de noodzaak om een rechtszaak aan te spannen).

———————————————————————————————-

Disclaimer: Als u van mening bent dat er informatie op deze website staat die niet klopt of nuancering behoeft, mail of bel dan s.v.p. EnergyClaim.

———————————————————————————————-

De naam “EnergyClaim” is gekozen vanwege de internationale betekenis van deze zaak. Ook om de EPA- en energielabelmarkt niet te verstoren, hebben we geen gebruik gemaakt van de domeinnamen www.epaclaim.nl en www.energielabelclaim.nl, die wel beschikbaar zijn.

—– Update 26 mei 2018 ——– Gegegevensbescherming ——————-

De Stichting EnergyClaim verkoopt of publiceert geen gegevens over participanten. Participanten nemen anoniem deel, en worden pas bekend gemaakt aan de tegenpartij(en) als dat noodzakelijk is voor de schadeberekening of voor de vervolmaking van bepaalde juridische processen.

—————————————————————————

Tijdens de mediationprocedure tussen (het toen ‘comité) EnergyClaim en de Staat heeft de Staat (ministerie van VROM) ingestemd met die anonimisering. Tevens heeft de Staat uit eigen beweging toegezegd dat EPA-bedrijven met klachten over het overheidsbeleid inzake EPA en de EPBD door het ministerie van VROM doorgewezen zouden worden naar EnergyClaim.

Reacties zijn gesloten.