EnergyClaim

De Stichting EnergyClaim is opgericht om op te komen voor gedupeerden van het overheidsbeleid inzake energiebesparing, EPA (EnergiePrestatieAdvies), energielabels, maatwerkadviezen en verduurzaming van de samenleving.

Heeft (of had) u een bedrijf dat actief was met het maken van EPA’s, energielabels of maatwerkadviezen? Heeft u schade geleden omdat de overheid de EPBD niet (correct) implementeerde? Heeft u(w bedrijf) schade geleden door marktbederf, marktverstoring of benadeling door de overheid? Doe dan mee met de EnergyClaim.

De Stichting is in 2011 opgericht door Pieter Levenbach, initiatiefnemer van het comité EnergyClaim in 2007, en van 2001 tot eind 2007 voorzitter van de branche-organisatie AvEPA (Associatie van Energie Prestatie Adviseurs). 100 bedrijven hebben zich aangemeld met een geschatte schade van (inmiddels) meer dan 100 miljoen euro (schatting eind 2022; de precieze schade is niet bekend).

Nederland was tot rond 2002 een trotse koploper op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Sindsdien is Nederland afgezakt op de ranglijsten tot een zwalkende, treuzelende achterblijver. Gebouwen blijven onnodig veel energie verbruiken. Nederland blijft veel te veel fossiele brandstoffen verbranden en de CO2-uitstoot blijft absurd hoog. De transitie naar een duurzamere samenleving werd sinds het kabinet Balkenende I (2002) op allerlei manieren gefrustreerd. Energiebesparing en duurzame energie-opwekking zijn jarenlang afgeremd. Meer dan honderd bedrijven/mensen – die door de overheid aangemoedigd waren om te investeren in energieprestatie advisering – zagen hun geld in rook opgaan door het contraproductieve gedrag van de overheid. Het tempo van energiebesparing stagneerde.

Vervolgens weigerden de regeringen Balkenende om de Europese EPBD richtlijn te implementeren. Die richtlijn was in grote mate gebaseerd op Nederlandse instrumenten en regels inzake energieprestaties van gebouwen. De EPBD werd van kracht op 4-1-2003. Europese lidstaten, inclusief Nederland, waren verplicht om de richtlijn na te leven. De overheid kondigde wel aan dat gecertificeerde energieprestatie adviesbedrijven aangewezen werden om de richtlijn in de praktijk uit te voeren, maar tegelijk deed de overheid (ministeries van VROM en EZ) van alles om de naleving van de EPBD richtlijn te vertragen. Daardoor werd de EPBD in Nederland uiteindelijk NOOIT correct nageleefd, startte de Europese Commissie al 5 procedures tegen Nederland. Er kwam weinig terecht van de beloofde rol en omzet voor de energieprestatie adviesbedrijven. Momenteel (september 2023) loopt de 5e procedure van de Europese Commissie tegen Nederland nog steeds.

Op 14 november 2012 is de dagvaarding van EnergyClaim voorgelegd aan de rechtbank te ‘s-Gravenhage. Op 14 november 2013 was (na vertragingen en een wisseling van de 3 rechters) de comparitiezitting. Op 14 mei 2014 kwam de rechtbank met een vonnis: alle eisen werden afgewezen. Zelfs ons verzoek dat de staat wordt opgedragen dat zij de Europese wet (EPBD) correct moet uitvoeren en naleven. (Dat lijkt op de ‘Urgenda’ zaak, die succesvol was). EnergyClaim is het volstrekt oneens met de redenering van de Rechtbank. Op 7 augustus 2014 heeft EnergyClaim de Staat in hoger beroep gedagvaard voor het gerechtshof Den Haag. Op 2 februari 2016 had het hof zowel de Memorie van Grieven en Memorie van Antwoord ontvangen. Een verzoek van EnergyClaim op 15 maart 2016 om het hof bij akten te mogen te informeren over zeer relevante informatie is afgewezen.

Het gerechtshof heeft producties van EnergyClaim afgewezen, waarin EnergyClaim o.a. aantoont dat het door de Staat overlegde voorbeeld van een energielabel géén correcte implementatie is van de EPBD en dat de kwaliteitsborging niet klopt. In feite is de EPBD dus nog steeds niet geïmplementeerd. (De Europese Commissie heeft Nederland al voor de 4e keer in gebreke gesteld en onderzoekt nu het energielabel. Die 4e procedure is in 2019 geseponeerd, zonder dat NL o.i. aan de EPBD had voldaan, en – toevallig?! – vlák voor de aanstellingen van Diederik Samsom en Frans Timmermans als klimaatbazen in de Europese Commissie).

Op 23 januari 2017 heeft het gerechtshof ‘s-Gravenhage de zaak behandeld. Op 11 april 2017 volgde een arrest: De vorderingen van EnergyClaim zijn afgewezen op grond van het ‘relativiteitsbeginsel’, een wettelijk concept dat de overheid beschermt tegen aansprakelijkheidsstelling voor schadeveroorzakend gedrag. Het relativiteitsbeginsel biedt de staat een soort ‘immuniteit’ wanneer mensen of bedrijven schadevergoeding zoeken omdat zij benadeeld zijn door het gedrag van de staat/overheid.

EnergyClaim ging in cassatie bij de Hoge Raad. Op 19 oktober 2018 deed de Hoge Raad een uitspraak die in de ogen van EnergyClaim bizar is, omdat het aangeeft dat de rechters de casus totaal verkeerd uitleggen en hun besluiten nauwelijks of niet motiveren.

EnergyClaim legde de zaak in 2019 voor aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het EHRM weigerde onze klachten over o.a. de bizarre procesgang en de onbegrijpelijke redenering van de Haagse rechters te behandelen. NB: Het was ons bekend dat het erg ‘druk’ is bij het EHRM en dat meer dan 95% van zaken niet in behandeling worden genomen. So much for justice and respect for the Rule of Law in Europe….

EnergyClaim voelt zich gesterkt door uitlatingen van de Europese Commissie, de Raad van State, de Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer. De feiten spreken voor zichDe schade als gevolg van het gedrag van de Nederlandse regering is evident. De Staat moet de schade vergoeden die zij veroorzaakt heeft. EnergyClaim zal aandacht en schadevergoeding blijven eisen, en wil ook dat de staat en onze bestuurders de Europese wet correct naleven.

Voor informatie:                            

E-mail:   info    @    EnergyClaim.nl                

Adres:     Stichting EnergyClaim, Rotterdamseweg 183c, 2629 HD  Delft

Tel.:         0  6  -  4  8  0  7  3  1  8  1

KvK #      53602765

——————————————————————————————-

De Nationale ombudsman heeft de klachten van EnergyClaim onderzocht:

Rapport 2010/334    29-11-2010

Instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/WWI

Klacht:           Verkeerde voorstelling van zaken gegeven over toekomst van het energielabel; onvoldoende rekening gehouden met belangen van de participanten van verzoeker bij de invoering van het energielabel en vervolgens bij de uitvoering van het beleid rond het energielabel.
Oordeel:         gegrond

(NB: de in 2010-2011 verantwoordelijke minister, J.P.H. Donner, heeft het oordeel van de Nationale ombudsman verworpen! Vandaar de noodzaak om een rechtszaak aan te spannen).

———————————————————————————————-

Disclaimer: Als u van mening bent dat er informatie op deze website staat die niet klopt of nuancering behoeft, mail of bel dan s.v.p. EnergyClaim.

———————————————————————————————-

De naam “EnergyClaim” is gekozen vanwege de internationale betekenis van deze zaak. Ook om de EPA- en energielabelmarkt niet te verstoren, hebben we geen gebruik gemaakt van de domeinnamen www.epaclaim.nl en www.energielabelclaim.nl, die wel beschikbaar zijn.

—– Update 26 mei 2018 ——– Gegegevensbescherming ——————-

De Stichting EnergyClaim verkoopt of publiceert geen gegevens over participanten. Participanten nemen anoniem deel, en worden pas bekend gemaakt aan de tegenpartij(en) als dat noodzakelijk is voor de schadeberekening of voor de vervolmaking van bepaalde juridische processen.

—————————————————————————

Tijdens de mediationprocedure tussen (het toen ‘comité) EnergyClaim en de Staat heeft de Staat (ministerie van VROM) ingestemd met die anonimisering. Tevens heeft de Staat uit eigen beweging toegezegd dat EPA-bedrijven met klachten over het overheidsbeleid inzake EPA en de EPBD door het ministerie van VROM doorgewezen zouden worden naar EnergyClaim.

Reacties zijn gesloten.