EnergyClaim vraagt de Europese Commissie om de schade te vergoeden

De staat weigert de schade te vergoeden die werd veroorzaakt toen de regering een einde maakte aan aangekondigd beleid voor energiebesparing in gebouwen. Vanaf 2002 begon de regering het aangekondigde beleid om 4 miljoen woningen energiezuinig te maken te saboteren. Het gedrag van de regering werd zwalkend, afwachtend en zelfs contraproductief. Energiebesparing stagneerde, waardoor gespecialiseerde bedrijven gedupeerd werden. Die bedrijven waren door de overheid juist aangemoedigd om zich te specialiseren en certificeren om de energiebesparing te helpen realiseren. Privaat-gefinancierde energiebesparingsbedrijven (vertegenwoordigd door de Stichting EnergyClaim) werden buitenproportioneel zwaar gedupeerd. Het gerechtvaardigde vertrouwen van onze achterban werd geschonden. Vervolgens weigerde de regering vanaf 2003 om de Europese richtlijn ‘EnergiePrestaties van Gebouwen (EPBD)’ correct te implementeren. Daardoor werd de achterban van EnergyClaim opnieuw zwaar benadeeld. De Nationale ombudsman bekritiseerde het gedrag van de regering, maar minister Donner negeerde de adviezen van de ombudsman. Op enkele bedrijven na weigerde de regering (ministeries van VROM en BZK) om nadeelcompensatie te betalen voor de schadelijke consequenties van haar gedrag. Nederlandse rechters wezen ons verzoek om schadevergoeding en naleving van de Europese wet af. De Europese Commissie is volgens EnergyClaim mede-verantwoordelijk voor de schade, omdat ‘Brussel’ verzuimde om Nederland aan de EU-regels te houden en de EPBD-richtlijn dus niet correct uitgevoerd werd. De Europese Commissie stelde Nederland wel 4 keer in gebreke, maar verzuimde steeds om correcte implementatie van de EPBD af te dwingen. Daardoor bleef het energiebesparingstempo laag en leed de achterban van EnergyClaim veel schade. Mede door die lakse houding van de regering is het tempo van energiebesparing (en de energietransitie) in Nederland achtergebleven bij de rest van Europa. De Stichting EnergyClaim zal de Europese Commissie vragen om de schade te vergoeden.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Eneco verkocht aan Mitsubishi: Geef de opbrengst terug aan de burgers/klanten

De NOS bracht vanochtend het nieuws dat energiebedrijf Eneco verkocht zal worden aan het Japanse conglomeraat Mitsubishi Corporation voor 4.1 miljard euro. Eneco is eigendom van 44 gemeenten. Die gemeenten krijgen allemaal een deel van de opbrengst, maar zij verliezen de jaarlijkse uitkeringen. De waarde van Eneco is gebaseerd op haar bezittingen, (monopolie)rechten, winstgevendheid van de afgelopen jaren en de verwachte winsten in de toekomst. De winst komt hoofdzakelijk van klanten (burgers, bedrijven, overheden) die energie en diensten afnemen. De vraag is nu of de opbrengsten door gemeenten ’verjubeld’ gaan worden,  of dat zij terug vloeien naar de burgers en bedrijven die Eneco zo waardevol gemaakt hebben. Het zou mooi zijn als de opbrengst gebruikt wordt om energiebesparing te stimuleren.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

E10 i.p.v. Euro 95 = slecht voor het milieu en peperduur

Mijn hybride auto gebruikt ruim 11% méér bandstof sinds er E10 uit de pomp komt in plaats van Euro 95. De benzine bevat nu 10% ethanol, gemaakt van plantaardige bronnen. Al meer dan 5 jaar geleden was een Britse test bekend waarin auto’s  8.4% extra gebruikten en 11% méér CO2 uitstootten vanwege de veranderde benzine/ethanol mix. De nieuwe mix is slecht voor het milieu en verhoogt de kosten van brandstof met meer dan 10%. Pieter Levenbach, voorzitter EnergyClaim. Zie ook: https://www.deingenieur.nl/artikel/is-e10-brandstof-echt-beter-voor-het-milieu  Naschrift 12-5-2020: Sinds maart 2020 is het verbruik van de Prius weer normaal, zoals voorheen, rond 1 op 22-23. Als de formule van E10-benzine niet veranderd is, dan is de enige variabele die het lagere verbruik kan verklaren de hogere buitentemperatuur.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Europese Commissie is akkoord met het Nederlandse energielabel

Van de Europese Commissie hebben wij bericht ontvangen dat zij op 10 oktober 2019 de procedure (2016/2089) tegen Nederland heeft gestaakt. De Europese Commissie stelt dat het Nederlandse energielabel nu voldoet aan de EPBD…. Uiteraard betwisten wij de redenering én het besluit. Sinds begin 2006 heeft de Europese Commissie lidstaat Nederland 4 keer in gebreke gesteld vanwege het niet voldoen aan de EPBD. De ‘Energy Performance of Buildings Directive’ is de belangrijkste richtlijn (EU-regelgeving) m.b.t. de zuinigheid van woningen en gebouwen. Nederland heeft, sinds het van kracht worden van de originele EPBD 2002/91 op 4 januari 2003, geweigerd om de richtlijn correct na te leven. EnergyClaim had de rechtbank o.a. gevraagd om Nederland te bevelen om de richtlijn (EU-wetgeving) na te leven, maar de Nederlandse rechters weigerden dat te doen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Certificatiediensten zonder de vereiste accreditatie: massale misleiding

Kiwa en diverse andere certificerende instellingen mochten van de overheid zónder de voorgeschreven accreditatie van 2007 tot 2013 bedrijven certificeren conform de richtlijn BRL 9500. De BRL 9500 richtlijn was volgens de Raad voor Accreditatie tot 2012 niet-accreditatiewaardig. (Blijkbaar) op verzoek van de overheid werkte de RvA mee aan de misleiding van bedrijven (en burgers), door te faciliteren dat de certificerende instellingen jarenlang zonder de voorgeschreven accreditatie bedrijven certificeerden. Het gedrag van de regering, de RvA, de installatiesector (in feite de eigenaar van de BRL 9500) en enkele andere partijen heeft er mede toe geleid dat het Nederlandse energielabel niet geloofwaardig werd en nooit heeft voldaan aan de Europese EPBD-richtlijn. Momenteel wordt het energielabelsysteem wéér herzien, in opdracht van BZK. EnergyClaim voert met- en namens een groep adviesbedrijven een rechtszaak tegen certficerende instelling Kiwa, o.a. omdat Kiwa (o.a) jarenlang zonder de noodzakelijke accreditatie certificeringsdiensten verkocht aan de bedrijven. Volgens de – door de overheid bepaalde en aangewezen – regels waren (of zijn) zijn daardoor energielabels niet rechtsgeldig.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Tros Radar: Klachten over warmtepompen blijven vaak onopgelost

Zie: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/klachten-over-warmtepompen-blijven-vaak-onopgelost/   Hoogleraren Richard Neerhof, Ben Ale en Jan Rotmans geven hun visie op de situatie.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Wat als de EPBD correct was geïmplementeerd?

De Europese Richtlijn Energieprestaties van Gebouwen (EPBD) werd van kracht op 4 januari 2003. Sinds die datum had Nederland niets mogen doen dat de implementatie van de richtlijn zou hinderen. Toch deden de Nederlandse regering en overheid zo’n beetje alles wat zij konden om de EPBD te frustreren. Tot op heden is de EPBD niet correct geïmplementeerd in Nederland. Wat zou er gebeurd zijn als de letter en geest van de EPBD wèl waren nageleefd? 1: Geen noodzaak voor een rechtszaak door gedupeerde ondernemers (de EnergyClaim); 2: Minstens 5-10 megaton minder CO2-emissie door woningen en gebouwen, per jaar!; 3: Geen of nauwelijks recessie in de bouw- en installatiesectoren; 4. Geen of nauwelijks massale ontslagen in de bouw- en installatiesector; 5. Veel minder doden en zieken door CO en CO2 vergiftiging in woningen; 6. Veel minder leed en ziekteverzuim door ongezond binnenklimaat in woningen; 7. Lagere energierekeningen (dan nu) voor huurders en eigenaren; 8. Hogere welvaart; 9. Veel schonere en gezondere buitenlucht en milieu; 10. Minder klimaatverandering; 11 – …: Denkt u hier zelf maar eens over na.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Frans Timmermans EuroCommissaris Klimaat

Het stoutste jongetje van in de Europese klimaat klas is Nederland. Nederland was ooit een leider op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Maar sinds 2003 stuurden de kabinetten Balkenende & Rutte ons naar de achterhoede. Meer dan 15 jaar lang traineert de regering de energietransitie. Want met enorme “ambities” maar nutteloos, contraproductief beleid kom je er natuurlijk niet. Vandaar de EnergyClaim. Wij hopen dat Frans Timmermans het contraproductieve gedrag van Nederland niet (langer) zal accepteren en dat de Europese Commissie eindelijk haar eigen regels gaat naleven en handhaven. De Commissie en de regeringen van lidstaten dienen zich toch aan de wet te houden?!

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Déjà vu; l’histoire se répetè; georganiseerde weerstand tegen NUTTIG energielabel

Onder druk van Europa kondigde de regering (Kajsa Ollongren) aan dat er in 2020 wéér een nieuw energielabel zal komen. Dat moet voldoen aan de Europese wet. Eindelijk! Maar gelooft u het? Nederland is al sinds 2003 bezig in strijd met de Europese regels, door energiebesparing en de energietransitie tegen te werken op een listige maar effectieve wijze. Het alsmaar mislukkende en controversiële  energielabel is een duidelijk voorbeeld. Talloze ministers en honderden ambtenaren negeerden de Europese regels en internationale afspraken om energiebesparing te bevorderen. Steeds weer opnieuw vond men manieren om energiebesparing te hinderen, bijvoorbeeld door onzin-energielabels op te dringen in plaats van nuttige informatie over energiebesparingsmogelijkheden en terugverdientijden (vandaar de EnergyClaim!). Vanaf de kabinetten Balkenende-Zalm is het klimaatbeleid een ramp voor het milieu, het klimaat, de volksgezondheid en de welvaart. De regering/overheid laat zich bij dit schadelijke gedrag graag helpen door bepaalde belangengroepen. Zie onze eerdere berichten en het nieuwste voorbeeld: https://www.telegraaf.nl/financieel/992527899/stiekem-duur-energielabel , geschreven door door Ruben Eg.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ontbrekend energielabel? De ‘Last Onder Dwangsom’ was niet rechtsgeldig. Een ‘Boete’ is dat o.i. ook niet.

EnergyClaim signaleert al jaren dat het energielabelsysteem talloze juridische (en inhoudelijke) mankementen vertoont, waardoor er geen ‘last onder dwangsom’ of ‘Boete’ aan gekoppeld zou mogen worden. We kregen gelijk: de Raad van State heeft op 17 oktober 2018 geoordeeld dat een ‘last onder dwangsom’ niet conform de wetgeving (Beg) uitgevoerd kan worden, en dus niet opgelegd had mogen worden. Een woningverkoper die geen energielabel aan de koper verstrekte hoeft de ‘last’ (alsnog een energielabel maken) dus niet uit te voeren. Zie https://www.raadvanstate.nl/@111227/201707867-1-a1/

De ‘last onder dwangsom’ is nu verleden tijd. Vanaf 3 juli 2019 is er een boete van € 170 (particuliere verkoper) of € 340 (organisaties) als er geen energielabel aan koper of huurder is verstrekt vóór de transactie. Zie https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2019/07/03/ander-boetebeleid-energielabel-woningen EnergyClaim blijft van mening dat een boete in strijd is met de (hogere) wetgeving, en dus aanvechtbaar. Zie ook https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-36844.html

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen